Инфографика Насилие към раждащи, фокус 28.05.2015 г.

ИНФОГРАФИКА по случай 28 май – Международен ден на женското здраве: Институционализираното насилие върху раждащи жени

Уважаеми дами и господа,

Днес отбе­ляз­ваме 28 май – Меж­ду­на­ро­ден ден за дейс­т­вие по отно­ше­ние на жен­с­кото здраве.

Сдружение „Родилница“ съвместно с Българския хелзинкски комитет подготвиха българския вариант на инфог­ра­фиката, която показва защо наси­лие, извър­ш­вано от меди­цин­ски лица върху раж­дащи жени, е инс­ти­ту­ци­о­на­ли­зи­рано насилие.

Инфографиката можете да изтеглите от тук.

Всяка жена има нужда и право на достъп до про­фе­си­о­нални и висо­ко­ка­чес­т­вени здравни грижи по време на бре­мен­ност, раж­дане и в пери­ода след това. В случай на инс­ти­ту­ци­о­на­ли­зи­рано наси­лие дър­жа­вата носи отго­вор­ност, когато на жената е отка­зан достъп до здравни грижи, когато са се отнесли лошо с нея, когато върху нея при­ну­ди­телно са извър­шени ненужни меди­цин­ски про­це­дури или ѝ е отка­зано пра­вото на избор.

В Бъл­га­рия все още е печално акту­ално наси­ли­ето над раж­да­щата жена.

Инс­ти­ту­ци­о­на­ли­зи­ра­ното наси­лие засяга осо­бено сери­озно жени и моми­чета, които са млади, неже­нени, бедни, носи­тели на ХИВ вируса, с раз­но­об­разни сек­су­ални ори­ен­та­ции или полова иден­тич­ност, с увреж­да­ния или жени, които са в друга уяз­вима ситуация.

Глобалната кампания, отбелязваща Международ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>